தமிழ் அமுதம்

மந்திரியின் தந்திரம்

தமிழ் அமுதம்

காதல் சொன்னேன்

தமிழ் அமுதம்

உன் நினைவில் நான்

தமிழ் அமுதம்

மாங்காய் மாங்காய்

தமிழ் அமுதம்

மரியாதை தெரியாத பொண்ணு

தமிழ் அமுதம்

சாம்பலான கந்தகப் பூக்கள்

தமிழ் அமுதம்

ஏற்றம் பெற முடியுமா

தமிழ் அமுதம்

காதலரைத் தந்த கண்கள்