தமிழ் அமுதம்

தேவதையைக் கண்டேன்

தமிழ் அமுதம்

ஞாபங்கள்..........................

தமிழ் அமுதம்

நட்பின் ஆழம்

தமிழ் அமுதம்

சொல் நகரும் கவிதை

தமிழ் அமுதம்

கண்மூடின் கனவுலகு

தமிழ் அமுதம்

சாதிக்க வேண்டும்

தமிழ் அமுதம்

ஊதுகிறது சங்கு

தமிழ் அமுதம்

எங்கேம் உறவின் ஏற்றம்

தமிழ் அமுதம்

எதுவுமில்லை