தமிழ் அமுதம்

நீ ஒருமுறை காதலில்

தமிழ் அமுதம்

முதல் முத்தம்

தமிழ் அமுதம்

கனவு பலித்ததம்மா

தமிழ் அமுதம்

காதல் காற்று

தமிழ் அமுதம்

உறங்காமல் நான்

தமிழ் அமுதம்

மனதில் ஒரு மெல்லிய சலனம்

தமிழ் அமுதம்

காதல் சொன்னேன்

தமிழ் அமுதம்

உன் நினைவில் நான்

தமிழ் அமுதம்

சாம்பலான கந்தகப் பூக்கள்

தமிழ் அமுதம்

ஏற்றம் பெற முடியுமா

தமிழ் அமுதம்

காதலரைத் தந்த கண்கள்