தமிழ் அமுதம்

The Crime- ??

தமிழ் அமுதம்

மந்திரியின் தந்திரம்

தமிழ் அமுதம்

மாங்காய் மாங்காய்

தமிழ் அமுதம்

மரியாதை தெரியாத பொண்ணு

தமிழ் அமுதம்

சிலம்ப மாஸ்டர்

தமிழ் அமுதம்

மெளனமான துரோகங்கள்

தமிழ் அமுதம்

அது இது எது